OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Obchodné podmienky - predaj

 

1.  Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Turbado.sk s.r.o., so sídlom Šafáriková 39/5922, 08001 Prešov, IČO: 47 646 292, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 30103/P ako aj TEUMT LTD, so sídlom Level 5, Valley Road 115 A, Birkirkara BKR 9024, Malta, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Turbado.sk, s.r.o. vystupuje aj ako sprostredkovateľ predaja od vybraných poskytovateľov, s ktorými má uzavreté zmluvy.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Sídlo firmy:

Turbado.sk s.r.o., so sídlom Šafáriková 39/5922, 08001 Prešov, IČO: 47 646 292, zapísaná v

Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 30103/P

(neslúži ako výdajné miesto)

DIČ: 2024029238

IČ DPH: SK2024029238

Adresa pre zaslanie tovaru (reklamácie, odstúpenie od zmluvy):

Turbado s.r.o., K. Světlé 2238/2, 370 04 České Budějovice, Česká republika

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 1542684018/1111

IBAN: SK8211110000001542684018

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 051/ 7721 597 http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Turbado.sk s.r.o., Šafárikova 5922/39, 080 01 Prešov,

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170 http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

1.5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

2.  Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, a je zároveň akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy(ďalej len „akceptácia objednávky“).

2.4. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

 1. o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 2. o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 3. o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 4. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 5. o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 7. o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 8. o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
 9. o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 10. o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 11. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 12. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 13. o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 14. o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 15. o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 16. o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 17. o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 18. o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 19. o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 20. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému

alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto  obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

 1. o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 2. o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 3. o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto bchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
  1. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť. 

3.  Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 3. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 4. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
 5. zabezpečiť zber a recykláciu elektroodpadu z IT techniky a spotrebnej elektroniky (kategórie 3 a 4) prostredníctvom kolektívnej organizácie, ktorej je predávajúci členom. Kupujúci môže bezodplatne odovzdať elektroodpad na prevádzkach predávajúceho. Predávajúci si týmto plní zákonnú povinnosť predajcu voči životnému prostrediu podľa zákona o odpadoch a súvisiacich vyhlášok.
  1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
  2. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní

odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

4.  Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4.2. Kupujúci je povinný:

 1. prevziať objednaný a dodaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

5.  Dodacie a platobné podmienky

5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.

5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného Vami používaného zariadenia.

5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

5.8. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle bodu 4.2. týchto obchodných podmienok v lehote 15 dní od výzvy predávajúceho na prevzatie tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia a predávajúci nadobúda právo voľne disponovať s objednaným tovarom.

5.9. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5.10. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.11. Doručovacie lehoty:

Zásielkovou spoločnosťou: do 48 hodín od prevzatia zásielky (v pracovné dni)

5.12. Cena prepravného:

Cena prepravného kuriérskou spoločnosťou pre všetky objednávky: 3,- €

6.  Kúpna cena

6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí

kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptáciiobjednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru. Kupujúci môže využiť aj možnosť spotrebiteľského splátkového úveru – viac informácií získate tu.

6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7.  Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8.  Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

8.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto

obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.10. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Formulár si môžete pozrieť tu. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,
 3. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a

c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od

doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu,

najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie

stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia

tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 1. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 2. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 3. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 4. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 5. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 7. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 8. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou

či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

 1. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

8.21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
  1. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
  2. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.
  3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
  4. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
  5. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
 1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 2. predávajúci vadný tovar vymení.
  1. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.
  2. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
 1. výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.
  1. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.
  2. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.
  3. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
  4. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
  5. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
  6. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.
  7. Vybavovanie Reklamácií pre kupujúcich-podnikateľov (SZČO, PO) sa riadi §2 ods. 2 Obchodného zákonníka. Teda záruka je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
  8. SZČO a PO nemajú nárok na uplatnenie odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 dní bez udania dôvodu.

9.  Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Môj účet" prístupný cez kontaktný link v potvrdzujúcom emaily objednávky.

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu kupujúceho a zároveň zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5 týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 1. svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
 2. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 3. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim      a kupujúcim,
 4. že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou,
 5. že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,
  1. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
  2. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 2. účel spracúvania osobných údajov,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
 1. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
 2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

d)               vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

e)               vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)                 doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

 1. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
 2. informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 3. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
 4. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 5. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

g)               opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 1. likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

i)                 likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

9.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b)               využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)               poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

 1. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu

blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 1. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
 2. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
 3. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 4. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných areklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.
 5. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
 6. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

IN TIME s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 342 621

TEUMT LTD, so sídlom Level 5, Valley Road 115 A, Birkirkara BKR 9024, Malta

 

Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Identifikačné číslo: 15448/2014-Or-4.

10.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v

lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)               tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)               dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)               na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
 4. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 5. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 6. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
 7. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 8. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 9. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 10. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
 11. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka

v skutočnej výške

b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do

pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu

uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

-                  poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

-                  predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty espĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

11.  Záverečné ustanovenia

11.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ.

11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Turbado.sk s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

11.5. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

11.6. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.7. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

Príloha obchodných podmienok

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Reklamačný protokol / Oznámenie o reklamácii

 

Zjednodušené obchodné podmienky - Prenájom

 

 

Zákazník má možnosť si si objednaný tovar miesto kúpy aj prenajať za výhodných podmienok

Ponúkame Vám prístup k najnovšej elektronike za skvelé ceny.

Zaplatíte určenú sumu pre zabezpečenie Vašich produktov.

Používajte Vaše produkty tak dlho ako chcete.

Ak sa rozhodnete, že už o produkt nemáte záujem, vrátite nám ho a my Vám vrátime časť peňazí.

Následne ho opravíme, vynovíme a ponúkneme ako použitý tovar. Ak si ho niekto kúpi, rozdelíme si s Vami zisk.

Riadime sa minimalistickou filozofiou: majte iba čo potrebujete. Zbavte sa všetkého, čo už nepoužívate.

Podľa vybranej ponuky získate tieto výhody:

 

  ZÁKLAD PREMIUM
doručenie: expresne na ďalší pracovný deň zadarmo
objednávka: rýchlo a jednoducho
recyklovanie produktov: hocikedy s odvozom zadarmo
skúška tovaru: 15 dní 30 dní
poštovné: zadarmo k Vám zadarmo k Vám aj od Vás
2-ročná záruka: záruka od výrobcu expres záruka do 2 pracovných dní
mimo záručné opravy: ceny pcexpres.sk ceny pcexpres.sk - 10%
výmena za nový model raz ročne: plná suma premium ocenenie tovaru**
vrátenie tovaru: základné ocenenie tovaru** premium ocenenie tovaru**
otváracie hodiny: štandardné rozšírené
 
cena: základná cena +10%*

 

*a najlepšie na tom je, že ak Premium služby nevyužijete, peniaze Vám vrátime vo forme kreditu
** všeobecné pravidlo je, že v Premium dostanete dvojnásobok toho, čo v Základ
*** dáme Vám zľavu 10% ak vrátite svoj produkt za Premium odkupnú hodnotu** a znovu si objednáte Premium služby

 

Kompletné Všeobecné Obchodné podmienky výlučne k PREDAJU nájdete tu.

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY (GENIUS)
NA PRENÁJOM TOVAROV 
PRE OSOBY, KTORÉ SÚ SPOTREBITEĽMI
 
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 
1.1 Tieto všeobecné zmluvné podmienky na prenájom tovarov (ďalej len „VZP“) upravujú vzťahy medzi Zmluvnými stranami, kde na jednej strane je spoločnosť TEUMT LTD, so sídlom Level 5, Valley Road 115 A, Birkirkara BKR 9024, Malta, vo veciach týkajúcich sa TEUMT LTD, organizačná zložka podniku, so sídlom Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,  identifikačné číslo: 52 027 872, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Po, Číslo vložky: 5350/B, ako prenajímateľ (ďalej len „Prenajímateľ“) a na strane druhej ste Vy ako osoba nájomcu, ktorá je objednávateľom Služby a Spotrebiteľom (ďalej len „Nájomca“). 
1.2 Právny vzťah, ktorý vzniká na základe týchto VZP a súvisiacich právnych úkonov je vzťahom nájomným, na základe ktorého si Nájomca prenajíma od Prenajímateľa presne špecifikovaný tovar v danej Objednávke (ďalej len „Zmluva“). 
1.3 V mene a na účet Prenajímateľa vo veciach týkajúcich sa uzavretia Zmluvy a plnenia povinností zo Zmluvy, ak nejde o práva a povinnosti, ktoré musí vykonať priamo Prenajímateľ, vystupuje na území Slovenskej republiky Turbado.sk s.r.o.,so sídlom Šafáriková 39/5922 08001 Prešov, IČO: 47 646 292, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel:Sro, Vložka č. 30103/P, telefónne číslo: +421 2/222 007 23 , email: ahoj@turbado.sk. (ďalej len „Obchodný zástupca“). 
1.4 Nájomca podaním Objednávky (zaškrtnutím políčka pred odoslaním Objednávky) potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VZP, podmienkami objednávanej Služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí. Kópiu VZP dostane Nájomca ako prílohu Potvrdenia Objednávky na zadanú emailovú adresu.
 
2. DEFINÍCIA POJMOV
 
2.1 Obchodným zástupcom je osoba, ktorá v mene a na účet Prenajímateľa alebo vo svojom mene a na účet Prenajímateľa prevádzkuje príslušný Web, prijíma Objednávky, uzaviera Zmluvy, prijíma plnenia zo Zmluvy od Nájomcu a zabezpečuje plnenie povinnosti Prenajímateľa zo Zmluvy, najmä prijíma a vybavuje reklamácie vád Predmetu nájmu. Tam kde sa v týchto VZP uvádza Prenajímateľ, ak sa má niečo priamo vykonať vo vzťahu k Nájomcovi alebo Záujemcovi o Služby, je oprávnený tak urobiť priamo avšak na účet Prenajímateľa Obchodný zástupca. Rovnako povinnosti a práva, ktoré vykonáva a uplatňuje Nájomca/ Záujemca o Služby voči Prenajímateľovi, môže tak urobiť voči Obchodnému zástupcovi. Obchodnému zástupcovi však priamo nevznikajú žiadne práva a povinnosti zo Zmluvy voči Nájomcovi alebo inej tretej osobe, nakoľko tieto vznikajú výlučne Prenajímateľovi. Obchodný zástupca sa v súvislosti s poskytovaním Služieb na jednotlivých dokumentoch, ktoré súvisia so Zmluvou môže označovať aj ako Sprostredkovateľ služby, pričom ide o tú istú osobu ako je Obchodný zástupca. 
2.2 Zmluvnými stranami sú Prenajímateľ a Nájomca.
2.3 Záujemcom o služby je osoba, ktorá prejavuje záujem o Služby, a to ich objednaním cestou uzavretia Zmluvy na diaľku prostredníctvom Webu alebo iných marketingových portálov určených na uzavretie zmluvy na diaľku. Zmluvnou stranou – Nájomcom sa stáva až uzavretím Zmluvy.       
2.4 Zmluvou je zmluva, ktorá je výsledkom potvrdenia Objednávky Nájomcu a jej akceptácie zo strany Prenajímateľa a ktorej obsahom je prenájom príslušného tovaru alebo hnuteľnej veci, či inej hmotnej alebo nehmotnej majetkovej hodnoty a z ktorej vznikajú na strane Prenajímateľa povinnosti odovzdať Nájomcovi Predmet nájmu, zabezpečovať ďalšie povinnosti v zmysle Zmluvy a týchto VZP a Nájomcovi vzniká povinnosť Predmet nájmu prijať, starať sa oň a nakladať s ním v súlade so Zmluvou a týmito VZP a uhrádzať Cenu a plniť ďalšie povinnosti v zmysle Zmluvy a týchto VZP. Uzavretím Zmluvy postupuje Prenajímateľ Nájomcovi právo na užívanie Predmetu nájmu počas dohodnutej doby.
2.5 Objednávkou je elektronický formulár pre objednávanie Služieb zo strany Nájomcu od Prenajímateľa prostredníctvom Webu alebo akýkoľvek iný prejav vôle Nájomcu uzavrieť s Prenajímateľom Zmluvu s jej obsahom ako je uvedený vyššie, a to napríklad telefonicky, emailom alebo prostredníctvom inej komunikácie na diaľku. Objednávkou sa Nájomca zaväzuje riadne plniť svoje povinnosti v zmysle Zmluvy, je si vedomý toho čo je obsahom Zmluvy a aký právny vzťah medzi Prenajímateľom a Nájomcom vzniká a že je povinný platiť Cenu a zložiť Kauciu. Odoslaním Objednávky a zaškrtnutím príslušného políčka v rámci Objednávky Nájomca zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto VZP, prečítal si ich, porozumel im a zaväzuje sa ich dodržiavať.    
2.6 Službou je služba, ktorú poskytuje Prenajímateľ Nájomcovi na základe Zmluvy, a ktorej obsahom je prenájom Predmetu nájmu a prípadne aj ďalšie doplnkové, nadštandardné a prémiové služby, ak si ich Nájomca objednal a platí za ne riadne a včas Cenu.   
2.7 Predmetom nájmu je tovar, hnuteľné veci alebo iné hmotné alebo nehmotné majetkové hodnoty, ktoré sú určiteľné a sú schopné byť Predmetom nájmu tak, aby o ich povahe a určení nevznikali žiadne pochybnosti. Predmetom nájmu vo vzťahu ku konkrétnej Zmluve je vždy ten Predmet nájmu ako je vymedzený v príslušnej Objednávke Nájomcu a o ktorý prejavil záujem Nájomca na Webe prostredníctvom Objednávky a jej odoslaním Prenajímateľovi. 
2.8 Predajom sa v súvislosti so Zmluvou rozumie vždy predaj Služby, nech už je voči  Nájomcovi používaný tento pojem v akomkoľvek význame a kontexte a akýmikoľvek komunikačnými prostriedkami.
2.9 Nákupom sa v súvislosti so Zmluvou rozumie vždy nákup Služby, nech už je voči Nájomcovi používaný tento pojem v akomkoľvek význame a kontexte a akýmikoľvek komunikačnými prostriedkami.   
2.10 Tovarom sa rozumie vždy vec, ktorá je Predmetom nájmu a je prenajímaná Nájomcovi na základe Zmluvy, ide teda o vec, ktorá tvorí Predmet nájmu. Tovar môže byť v súvislosti so Zmluvou označený aj ako Produkt, avšak vždy sa ním myslím Tovar, resp. Predmet nájmu. 
2.11 Množstvom Tovaru sa rozumie počet, kvantita, objem, resp. množstvo prenajatých predmetov alebo počet Predmetov nájmu, ktoré si Nájomca objednal a tvoria Predmet nájmu.
2.12 Dátumom uvedený na dokladoch vystavených v súvislosti so Zmluvou je skutočnosť od kedy začína plynúť Zmluva, kedy prevezme Nájomca Predmetu nájmu, teda ide o iný dátum ako dátum Objednávky. 
2.13 Cenou je suma nájomného, ktorú je Nájomca za užívanie Predmetu nájmu na základe Zmluvy povinný platiť Prenajímateľovi spôsobom a za podmienok uvedených v Zmluve a týchto VZP. Cenou je zároveň aj finančné plnenie za všetky Služby, ktorá Nájomca užíva a Prenajímateľ mu ich poskytuje. Cena za prenájom Predmetu nájmu je vo výške 0,01 Eur ročne (ak nie je osobitne dojednané inak) počas trvania Zmluvy, pričom na Cenu nájmu je vystavená Prenajímateľom faktúra, ktorá je doručená Nájomcovi spôsobom dohodnutým v týchto VZP. Cenou sa vždy rozumie aj Kaucia, resp. Depozit, teda prvá platba zo strany Nájomcu, resp. Odberateľa Služieb Prenajímateľovi
2.14 Kauciou je suma, ktorú je povinný zložiť Nájomca v prospech Prenajímateľa pri vzniku Zmluvy a ktorá plní výlučne funkciu zabezpečovaciu pre prípad mimoriadnych udalostí, ktoré môžu, ale aj nemusia nastať v budúcnosti počas trvania Zmluvy (napr. poškodenie, strata alebo iné znehodnotenie Predmetu nájmu). Kaucia je sumou, ktorá má návratný charakter, ak sú pre to splnené podmienky podľa Zmluvy a týchto VZP. Kauciu prijíma buď priamo Prenajímateľ alebo v mene a na účet Prenajímateľa Obchodný zástupca alebo tretia osoba alebo vo svojom mene a na účet Prenajímateľa Obchodný zástupca alebo tretia osoba. Výšku kaucie určuje Prenajímateľ alebo Obchodný zástupca alebo tretia osoba poverená Prenajímateľom a jej predbežná výška je obsahom Katalógu tovarov a konečná výška je obsahom Potvrdenia Objednávky. O prijatí Kaucie vystaví Prenajímateľ Nájomcovi písomné potvrdenie, ktoré môže byť označené názvom aj ako faktúra. Na jednotlivých dokumentoch súvisiacich so Zmluvou sa Kaucia môže označovať aj ako Depozit, pričom ide o iné označenie rovnakého pojmu a s rovnakým obsahom a právnym významom ako je obsah a právny význam pojmu Kaucia. 
2.15 Celkovou sumou sa v súvislosti s dokladmi vystavenými Nájomcovi rozumie suma zloženej Kaucie.    
2.16 Dodacou adresou je miesto prevzatia a odovzdania Predmetu nájmu do užívania Nájomcovi na základe Zmluvy, ktoré označil Nájomca v Objednávke. 
2.17 Prebratím Tovaru sa rozumie okamih prevzatia a odovzdania Predmetu nájmu do užívania Nájomcovi na základe Zmluvy. 
2.18 Zárukou sa rozumie doba garancie, Garančná doba, počas ktorej zodpovedá za vady Predmetu nájmu Prenajímateľ za podmienok uvedených v týchto VZP.
2.19 Faktúrou sa rozumie akýkoľvek doklad, listina, ktorou v danom prípade nemusí byť práve daňový doklad, ale môže ním byť v danom prípade aj potvrdenie o zložení Kaucie alebo inej zodpovedajúcej sumy v súvislosti s poskytovaním Služieb. 
2.20 Registráciou Nájomcu je činnosť Nájomcu, na základe ktorej si Nájomca vytvára vlastné konto na Webe, ktoré mu umožňuje pravidelný prístup ku všetkým informáciám týkajúcich sa Zmluvy a umožňuje mu komunikovať vo veciach Zmluvy a ďalších Objednávok s Prenajímateľom prostredníctvom svojho konta. Registrácia Nájomcu je dobrovoľná. Súčasťou konta Nájomcu je aj schránka dokumentov, kde Prenajímateľ doručuje Nájomcovi rôzne oznámenia a iné informácie  a dokumenty podľa týchto VZP.  
2.21 Reklamačnými podmienkami sú podmienky, ktoré vymedzujú vzájomné práva a povinnosti Prenajímateľa a Nájomcu a týkajú sa uplatňovania vzájomnej zodpovednosti za kvalitatívne vlastnosti Predmetu nájmu od momentu vzniku Zmluvy až po jej zánik, a to najmä pokiaľ ide o vady, ktorú sa môžu na Predmete nájmu vyskytnúť počas trvania Zmluvy. Reklamačné podmienky vymedzujú presné pravidlá, ktoré sa týkajú predovšetkým zodpovednosti za vady Predmetu nájmu, ktoré sa vyskytnú na Predmete nájmu po vzniku Zmluvy a spôsob, akým dochádza k odstráneniu týchto vád a na koho náklady.   
2.22 Webom je internetová stránka, platforma alebo iné elektronické riešenie, prostredníctvom ktorého dochádza k zverejneniu katalógu Predmetov nájmu, objednávania Služieb a uzavretiu Zmluvy, prípadne k plneniu ďalších práv a povinností počas trvania Zmluvy. Webom je akékoľvek riešenie podľa predchádzajúcej vety bez ohľadu na to, kto Web prevádzkuje, teda či priamo Prenajímateľ alebo v jeho mene a na jeho účet Obchodný zástupca alebo tretia osoba alebo vo svojom mene a účet Prenajímateľa Obchodný zástupca alebo tretia osoba.  
2.23 Katalógom tovarov je ponuka tovarov a ďalších Predmetov nájmu s uvedením ich detailných technických a iných parametrov a údajov, ktoré sú obsahom Služby a sú určené Záujemcom o Služby a o tieto Predmety nájmu prostredníctvom Služby.  
2.24 Elektronickou komunikáciou je komunikácia medzi Prenajímateľom alebo Obchodným zástupcom alebo treťou osobou poverenou Prenajímateľom, ktoré konajú vždy na účet Prenajímateľa a osobou, ktorá má záujem o Služby a ktorá má záujem sa stať Nájomcom zo Zmluvy. Elektronická komunikácia prebieha výlučne prostredníctvom elektronického doručovania dokumentov, informácií alebo oznámení na kontaktnú emailovú adresu Nájomcu alebo do konta Nájomcu, ktoré si vytvoril Registráciou Nájomcu. Týmto je splnená podmienka písomnosti s čím obe strany súhlasia. Charakter písomného oznámenia má aj vyplnenie a odoslanie formulára na Webe. Výnimočne prebieha komunikácia medzi Zmluvnými stranami  aj vo forme listinnej doručovanej na kontaktnú adresu pre písomný styk druhej strany, ak tak vyžaduje príslušný právny predpis. Nájomca je povinný pri uzavieraní Zmluvy a odosielaní Objednávky vytvoriť si buď svoje konto Registráciou Nájomcu alebo uviesť kontaktnú emailovú adresu. 
2.25 Orgánom dozoru je subjekt, ktorý vykonáva kontrolu nad podnikaním Prenajímateľa v súvislosti s poskytovaním Služieb a je určený v príslušných ustanoveniach európskej legislatívy a vnútroštátnych predpisoch o kontrole na vnútornom trhu, pričom je ním výlučne orgán na území Slovenskej republiky, pod jurisdikciu ktorej spadá Prenajímateľ a je ním nasledovný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, tel. č. 051/ 7721 597.
 
3. SPÔSOB UZAVRETIA ZMLUVY 
 
3.1 Zmluva sa uzatvára záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie Zmluvy Záujemcu o služby zo strany Prenajímateľa vo forme emailovej správy zaslanej Záujemcovi o služby na jeho emailovú adresu, ktorú uviedol na Objednávke a/alebo vo forme vyplneného a odoslaného formulára na Webe a/alebo vo forme telefonickej objednávky Záujemcu o služby adresovanej Prenajímateľovi alebo osobám, ktoré konanú v jeho mene a na jeho účet (ďalej len „Objednávka“), ak nie je ďalej v týchto VZP uvedené inak. Objednávka musí obsahovať všetky povinné údaje tak ako to vyplýva z formulára Objednávky, ktorá je obsahom Webu. Za správnosť vyplnenia údajov a ich aktuálnosť zodpovedá výlučne Záujemca o služby. 
3.2 Pred odoslaním Objednávky je Záujemca o Služby povinný sa s oboznámiť s tými VZP, prečítať si ich a zaznačením príslušného políčka vyjadriť súhlas s týmito VZP. Záujemca o služby môže zároveň zaznačiť políčko na zasielanie noviniek o Službách Prenajímateľa ako aj súhlas so zasielaním marketingových informácií Prenajímateľa, Obchodného zástupcu a tretích osôb. Svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety môže Záujemca o služby/ Nájomca kedykoľvek odvolať prostredníctvom žiadosti zaslanej na emailovú adresu poskytovateľa Webu.   
3.3 Záväzným akceptovaním Objednávky je emailové potvrdenie Prenajímateľa Záujemcovi o služby o akceptovaní jeho Objednávky (ďalej len „Potvrdenie Objednávky“). 
3.4 V prípade, ak dochádza po odoslaní Objednávky k zmene určitých vlastnosti Služby alebo zadanej Objednávky zo strany Záujemcu o služby, Prenajímateľ si vyžiada od Záujemcu o služby prostredníctvom emailovej komunikácie súhlas so zmenenou Objednávky pred Potvrdením Objednávky. Až udelením súhlasu Záujemcu o služby so zmenenou Objednávkou a následným Potvrdením (akceptovaním) Objednávky zo strany Prenajímateľa sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky vykonané oznámenie o prijatí Objednávky do elektronického systému Prenajímateľa, ktoré Záujemca o služby obdrží na svoju emailovú adresu  ihneď po odoslaní Objednávky od Prenajímateľa sa ešte nepovažuje za záväzné Potvrdenie Objednávky; toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia  Záujemcu o služby o obdržaní jeho Objednávky. Na e-mailovú adresu Záujemcu o služby mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho Objednávky. 
3.5 V prípade, že Záujemca o služby objedná Služby v rozpore s týmito VZP alebo podmienkami príslušnej akcie, Prenajímateľ je oprávnený Objednávku Záujemcu o služby stornovať. Záujemca o Služby nemá automatický nárok na poskytnutie Služieb a uzavretie Zmluvy a Prenajímateľ môže odmietnuť uzavretie Zmluvy, ak to bude opodstatnené na strane Prenajímateľa. O stornovaní alebo odmietnutí Objednávky bude Záujemca o služby informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady Ceny a/alebo Kaucie alebo ich časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Prenajímateľom nedohodne inak. 
3.6 Zmluva vzniká Potvrdením Objednávky, odovzdaním Predmetu nájmu a zložením Kaucie zo strany Záujemcu o službu/ Nájomcu Prenajímateľovi. 
3.7 Vzniknutú Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len na základe písomnej dohody Zmluvných strán, ak nie je v týchto VZP výslovne uvedené inak alebo ak sa v príslušnom  prípade Zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, kedy je možné danú Objednávku meniť aj telefonicky alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. 
3.8 Nájomca má možnosť pred vlastným odoslaním Objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VZP sú k dispozícii na jednotlivých Weboch a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Záujemcom o službu/ Nájomcom. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, a pod.) pre uskutočnenie Objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Záujemca o službu/ Nájomca používa. Ak sú Záujemcom o službu objednávané Služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.
3.9 Súčasťou procesu odoslania Objednávky môže byť voľba Záujemcu o služby, že vykoná Registráciu Nájomcu v systéme Prenajímateľa, ktorá uľahčuje ďalšie Objednávky Záujemcu o služby ako aj komunikáciu Prenajímateľa a Nájomcu vzájomne počas trvania Zmluvy. Vykonaním Registrácie Nájomcu, Záujemca o služby/ Nájomca výslovne akceptuje, že akákoľvek komunikácia medzi Prenajímateľ a Nájomcom počas trvania Zmluvy sa uskutočňuje prostredníctvom konta, resp. schránky dokumentov, ktorá je súčasťou konta Nájomcu v systéme Registrácie Nájomcu. Doručenie rôznych oznámení, listín a dokumentov je možné uskutočniť doručením do schránky dokumentov v rámci konca Nájomcu s čím Nájomca výslovne súhlasí a je si vedomý toho, že toto konto slúži aj na účely doručovania dokumentov a oznámení. Nájomca má možnosť si aktivovať tzv. notifikáciu prijatých správ v schránke dokumentov, ktorá bude zasielať informácie o prijatí správy v schránke dokumentov alebo uložení dokumentu alebo oznámenia do schránky dokumentov na emailovú adresu Nájomcu. Nájomca berie na vedomie, že dokumenty v schránke dokumentov sa uchovávajú maximálne po dobu 90 dní a po tejto lehote budú automaticky vymazané. Nájomca je povinný si dokumenty archivovať na svoje vlastné úložisko dát, inak sa nebude môcť po lehote 90 dní k týmto dokumentov vrátiť a oboznámiť sa s ich obsahom.     
 
4. PRÁVA A POVINOSTI PRENAJÍMATEĽA
 
4.1 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom Predmetu nájmu.
4.2 Prenajímateľ právo na zaplatenie Ceny za Služby a zloženie Kaucie, a to vo výške vyplývajúcej zo Zmluvy.  
4.3 Prenajímateľ je povinný odovzdať Predmet nájmu v stave spôsobilom na účel užívania ako vyplýva z jeho charakteru a v takomto stave ho aj po dobu trvania Zmluvy udržiavať, ak nie je v týchto VZP uvedené inak. 
4.4 Prenajímateľ umožňuje Nájomcovi nerušené užívanie Predmetu nájmu bez obmedzení, s výnimkou pravidle užívania uvedených v Zmluve a týchto VZP. 
4.5 Prenajímateľ je povinný vykonávať opravy Predmetu nájmu, ktoré nie je povinný vykonať Nájomca, a ktoré sú potrebné na udržanie Predmetu nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie.
4.6 Prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť Nájomcovi všetky podklady, doklady a informácie, ktoré sú potrebné na riadne užívanie Predmetu nájmu a splnenie povinností Nájomcu podľa Zmluvy a príslušných právnych predpisov.
4.7 Prenajímateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby akokoľvek zasiahnuť do obsahu Webu, vrátane zmenu ponuky Katalógu tovarov a jednotlivých Služieb ako aj týchto VZP, a to bez predchádzajúce súhlasu alebo oznámenia Nájomcovi. 
4.8 Prenajímateľ je oprávnený obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie Služieb z operatívnych dôvodov na strane Prenajímateľa, vrátane zablokovania prístupu k Službám, napr. v dôsledku nevyhnutnej správy, opravy, údržby obsahu Webu, zneužití Služieb alebo závažného porušenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, týchto VZP alebo zákonných povinností zo strany tretej osoby, Nájomcu alebo Záujemcu o Služby, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu a oznámenia Nájomcovi/ Záujemcovi o Služby. 
4.9 Prenajímateľ je oprávnený stornovať akúkoľvek Objednávku z dôvodu nedostupnosti  Predmetu nájmu alebo ak Prenajímateľ nie je schopný poskytnúť Predmet nájmu Nájomcovi alebo mu poskytnúť Služby, a to vrátane nemožnosti Predmet nájmu odovzdať v čase a za cenových podmienok predpokladaných ponukou v Katalógu tovarov. O stornovaní Objednávky bude Záujemca o Služby informovaný Telefonicky alebo emailom bez zbytočného odkladu. 
 
5. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU
 
5.1 Nájomca je povinný sa podrobne oboznámiť s týmito VZP, pravidlami užívania Predmetu nájmu, postupmi objednávania Služieb a uzavierania Zmluvy pred tým, ako prejaví záujem o Služby.
5.2 Nájomca plne zodpovedá za obsah ním poskytnutých údajov v rámci Objednávky, ktoré musia byť pravdivé a úplne. 
5.3 Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi zmenu svojich údajov, ktoré uviedol v Objednávke, predovšetkým zmenu emailovej adresy, inak nesie plnú zodpovednosť a riziká za prípadne nedoručenie oznámení a dokumentov zo strany Prenajímateľa. V prípade, že zmenu údajov Nájomca Prenajímateľovi neoznámi, alebo pri zadávaní Objednávky uvedenie nesprávne alebo neúplné údaje, pre Prenajímateľa sú záväzné pôvodné údaje uvedené Záujemcom o Služby/ Nájomcom.   
5.4 Nájomca je povinný si zálohovať všetky informácie a dokumenty, ktoré sú obsahom jeho Registrácie Nájomcu, jeho konta a celého zmluvného vzťahu (faktúry, objednávky, potvrdenia objednávok, osobné údaje, a pod.).
5.5 Nájomca súhlasí s tým, aby mu Prenajímateľ zasielal všetky informácie o zmluvnom vzťahu na jeho emailovú adresu uvedenú pri Objednávke, resp. do jeho konta na Webe, ak došlo k jeho zriadeniu zo strany Nájomcu.   
5.6 Nájomca je povinný riadne prevziať odovzdávaný Predmet nájmu a prevzatie potvrdiť. 
5.7 Nájomca je povinný riadne a včas platiť Cenu za Služby a zložiť Kauciu.  
5.8 Nájomca je oprávnený počas trvania Zmluvy užívať Predmet nájmu spôsobom, na ktorý je Predmet nájmu svojim charakterom určený. Nájomca nesmie užívať Predmet nájmu na účely, ktorú sú v rozpore s jeho technickým určením alebo na aký účel bol Predmet nájmu výrobcom vyrobený a určený. 
5.9 Nájomca nie je oprávnený Predmet nájmu scudziť, založiť, prenajať, požičať inej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa. V prípade, ak Nájomca poskytne Predmet nájmu tretej osobe do užívania, zodpovedá za toto užívanie tak, ako by Predmet nájmu užíval sám a znáša plné riziko a zodpovednosť za prípadne vady, ktoré sa na Predmete nájmu vyskytnú. 
5.10 Nájomca je povinný sa vyvarovať užívaniu Predmetu nájmu tak, aby na ňom vznikala vážna škoda, najmä vystavovať Predmet nájmu vonkajším neprimeraným podmienkam. Nájomca je povinný sa o Predmet nájmu starať tak, aby nedošlo k jeho odcudzeniu, strate, poškodeniu alebo zničeniu. Poistenie Predmetu nájmu pred stratou, zničením, odcudzením a poškodením je plne na Nájomcovi a ide na ťarchu jeho nákladov. 
5.11 Nájomca nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do Predmetu nájmu čo sa týka zmien Predmetu nájmu, jeho úprav a opráv. Ak sa na Predmete nájmu vyskytnú akékoľvek vady, je Nájomca povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať Prenajímateľa a/alebo Obchodného zástupcu a uviesť aké vady sa na Predmete nájmu vyskytli a umožniť prezretie Predmetu nájmu, ak výslovne Prenajímateľ a/alebo Obchodný zástupca neurčí iný postup zistenia a odstraňovania vady, napr. s odkazom na postup podľa Reklamačného poriadku.
5.12 Nájomca je povinný sa o Predmet nájmu riadne starať a zabezpečovať bežnú údržbu Predmetu nájmu, a to všetko podľa postupov výrobcu Predmetu nájmu. Nájomca nesie plnú zodpovednosť, ak postupuje pri užívaní Predmetu nájmu v rozpore s odporúčaniami a pokynmi výrobcu daného Predmetu nájmu alebo je Predmet nájmu užívaný na iný účel na aký je určený. 
5.13 Nájomca je povinný informovať Prenajímateľa o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa Predmetu nájmu a Služieb, ktoré môžu mať zásadný význam pre užívanie Predmetu nájmu a riadne poskytovanie Služieb. Predovšetkým je Nájomca vždy do 15.02. každého kalendárneho roka trvania Zmluvy povinný informovať Prenajímateľa o technickom stave Predmetu nájmu podľa stavu ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka, a to vyplnením online formulára, ktorý sa nachádza na Webe, alebo vytlačením a doručením vyplneného formulára na adresu Obchodného zástupcu.  
5.14 Minimálna dĺžka trvania záväzkov Nájomcu zo Zmluvy a týchto VZP je doba trvania Zmluvy tak, ako je vymedzená ďalej v týchto VZP a v Zmluve. 
 
6. DODACIE PODMIENKY PREDMETU NÁJMU
 
6.1 Prenajímateľ sa zaväzuje dodať Služby riadne a včas v súlade s požiadavkami uvedenými Záujemcom o Služby v Objednávke.
6.2 Prenajímateľ sa Zmluvou zaväzuje prenechať Nájomcovi Predmetu nájmu do dočasného užívania na obvyklý účel, ku ktorému Predmet nájmu slúži, a to v stave spôsobilom na riadne užívanie a Nájomca sa zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi dohodnutú Cenu a zložiť dohodnutú Kauciu.
6.3 Nájomca má právo podľa Zmluvy na riadne užívanie Predmetu nájmu, a to primerane povahe a určeniu Predmetu nájmu.  
6.4 Prenajímateľ je povinný Objednávku Záujemcu o Služby splniť a Predmet nájmu mu odovzdať v lehote do 30 dní od Potvrdenia Objednávky; túto dodaciu lehotu Záujemca o Služby/ Nájomca bez výhrad akceptuje. 
6.5 Prenajímateľ zaisťuje nasledovné spôsoby odovzdania Predmetu nájmu: 
osobný odber,
zasielanie prostredníctvom prepravnej služby,
zasielanie kuriérom, 
zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu. 
6.6 Záujemca o Služby/ Nájomca je povinný prevziať Predmet nájmu v mieste, ktoré je uvedené v Potvrdení Objednávky. V prípade, ak Záujemca o služby/ Nájomca bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od Zmluvy, Predmet nájmu neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v Zmluve alebo v Potvrdení Objednávky vzniká Prenajímateľovi nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie Objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol Záujemca o Služby/ Nájomca povinný Predmet nájmu prevziať, je Prenajímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy a ponúknuť Predmet nájmu tretej osobe. 
6.7 Zobrazenie Predmetu nájmu na akomkoľvek Webe, ktorú prevádzkuje Prenajímateľ alebo tretia osoba je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného používaného zariadenia. 
6.8 Miestom odovzdania Predmetu nájmu je miesto uvedené v Potvrdení Objednávky Prenajímateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú v Zmluve inak. 
6.9 V prípade, ak Prenajímateľ dopraví Predmet nájmu Záujemcovi o Služby/ Nájomcovi na miesto určené v Zmluve, Záujemca o Služby/ Nájomca je povinný prevziať Predmet nájmu osobne alebo zabezpečiť, aby Predmet nájmu prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie Predmetu nájmu uvedeného v Zmluve a podpísať protokol/ potvrdenie o doručení a odovzdaní Predmetu nájmu. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie Predmetu nájmu uvedeného v Zmluve je povinná predložiť Prenajímateľovi originál alebo kópiu Zmluvy a dokladu o zaplatení Ceny a zložení Kaucie a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné odovzdanie Predmetu nájmu opakovať z dôvodu neprítomnosti Záujemcu o Služby/ Nájomcu na mieste určenom v Zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Záujemca o Služby/ Nájomca, a to najmä opakované odovzdanie Predmetu nájmu na miesto určenia v Zmluve. 
6.10 Nájomca je povinný skontrolovať zásielku, teda Predmet nájmu, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že Nájomca zistí, že Predmet nájmu alebo jeho obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav Predmetu nájmu. V prípade zistenia poškodenia Predmetu nájmu pri jeho prevzatí Nájomcom je ten povinný ihneď pri prevzatí Predmetu nájmu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia Predmetu nájmu (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Prenajímateľovi môže Prenajímateľ po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku Predmetu nájmu, zľavu z Ceny a v prípade neodstrániteľných chýb Predmetu nájmu dodať Nájomcovi  nový Predmet nájmu.
6.11 Pri doručení zásielky poštovým prepravcom v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti, či s pracovníkom pri priehradke danej pošty na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hod. od prevzatia zásielky na ľubovoľnej pobočke pošty. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený výrobok, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad - faktúru. O nahlásení a spísaní zápisu o škode na ľubovoľnej pobočke pošty nás môžete informovať na email uvedený v bode 1.3. 
6.12 Uplatnenie vád z mechanického poškodenia Predmetu nájmu, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je potrebné preukázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom prezretí výrobku a jeho obalu objaviť. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného Predmetu nájmu je možné uplatniť, ak sa preukáže, že uplatňované vady mal Predmet nájmu už v čase prevzatia od dopravcu Pred prvým použitím je potrebné, aby si Nájomca preštudoval podmienky užívanie Predmetu nájmu od výrobcu vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadil. 
6.13 Nájomca je oprávnený pri prevzatí Predmetu nájmu (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom je v prípade zistenia poškodenia a/alebo nekompletnosti Predmetu nájmu pri jeho prevzatí Nájomcom  povinný bezodkladne spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia. Neskoršie uplatnenia vád tohto druhu bude možné uznať len ak Nájomca preukáže, že vady mal Predmetu nájmu už v čase jeho prevzatia. Pri osobnom odbere je Nájomca povinný skontrolovať si obsah balenia, nakoľko pri dodatočnom uplatnení nárokov za vady Predmetu nájmu bude potrebné preukázať neúplnosť balenia pri jeho prevzatí. 
6.14 Pri osobnom odbere Predmetu nájmu, je nutné predložiť doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas).
6.15 Nájomca je oprávnený v prípade nedodania Predmetu nájmu Prenajímateľom v lehote uvedenej v 6.5. týchto VZP odstúpiť od Zmluvy a Prenajímateľ je povinný vrátiť Nájomcovi už zaplatenú časť Ceny a zloženej Kaucie. 
6.16 Odovzdanie a prevzatie Predmetu nájmu je dôležitou skutočnosťou pre to, aby vznikla Zmluva. K vzniku Zmluvy je však dôležité ešte zloženie Kaucie zo strany Nájomcu za Predmet nájmu. 
6.17 V prípade zásahy vyššej moci alebo výpadku informačného systému Prenajímateľa, Prenajímateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie Predmetu nájmu.  
 
7. CENA ZA PRENÁJOM, ĎALŠIE POPLATKY, KAUCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY
 
7.1 Cena nájmu sa určí pri skončení nájmu v závislosti od doby trvania Zmluvy a hodnoty Predmetu nájmu v čase skončenia Zmluvy (ďalej len „Konečná cena nájmu“). 
7.2 Pre určenie Ceny nájomného platí, že táto sa určí ako rozdiel v odporúčanej maloobchodnej cene Predmetu nájmu v čase uzavretia Zmluvy (ďalej len „OMC“) a aktuálnej ceny Predmetu nájmu v čase skončenia Zmluvy (ďalej len „AC“). Takto určená Cena nájmu sa vzťahuje na celú dobu trvania Zmluvy a považuje sa za Konečnú cenu nájmu (ďalej len „KCN“) .   
 
KCN = OMC – AC
 
OMC je vopred určená pri procese tvorby Objednávky a je označená odporúčaná maloobchodná cena Predmetu nájmu zo strany výrobcu Predmetu nájmu v čase uzavretia Zmluvy.
AC sa určí ako trhová cena Predmetu nájmu za čo by sa predal Predmet nájmu v danom technickom stave a s prihliadnutím na vek Predmetu nájmu v čase zániku Zmluvy, pričom rozhodujúcim pre určenie tejto AC je cena zistená prostredníctvom internetovej obchodnej platformy eBay.com za rovnaké alebo porovnateľné Predmety nájmu.    
 
7.3 Ak Zmluva trvá viac ako 13 mesiacov, Nájomca je povinný platiť aj priebežnú Cenu nájmu (ďalej len „Priebežná cena nájmu“ alebo „PCN“), pričom ak nie je uvedené v Cenníku Služieb inak platí, že PCN je 0,01 € za každý rok trvania nájmu. 
7.4 Kaucia zodpovedá hodnote stanovenej vo vzťahu k príslušnému Predmetu nájmu  v zmysle Katalógu tovarov na Webe. 
7.5 Suma Kaucie a OMC sú uvedené aj v Potvrdení Objednávky. Suma za dopravu a odovzdanie Predmetu nájmu sa odvíja od zvoleného spôsobu odovzdania Predmetu nájmu a jej cena sa uvádza až v rámci tzv. nákupného košíku podľa voľby Záujemcu o Služby.  
7.6 Ceny sú konečné s DPH, ak sa na danú položku DPH vzťahuje. 
7.7 Končená cena nájmu ako aj Priebežná cena nájmu sú splatné priamo na základe Zmluvy, bez ohľadu na to či je na ne vystavená faktúra Prenajímateľom 
7.8 Priebežná cena nájmu je vo výške 0,01 € ročne  a je splatná vždy do 15.01. kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa Predmet nájmu užíva. Dátumom zdaniteľného plnenia je dátum 31.12. daného kalendárneho roka. V prípade, ak Zmluva vznikne v priebehu kalendárneho roka, Cena Nájmu sa musí zaplatiť v plnej výške Ceny nájmu bez ohľadu na dobu trvania Zmluvy v danom roku. V prípade, ak Zmluva zanikne v priebehu kalendárneho roka, Cena nájmu za tento rok užívanie Predmetu nájmu sa zaplatí v plnej sume Ceny nájmu pri skončení Nájmu, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia Zmluvy. 
7.9 Konečná cena nájmu je splatná do 30 dní odo dňa skončenia Zmluvy. V prípade, ak nie je Konečná cena nájmu uhradená Nájomcom v uvedenej lehote, je Prenajímateľ oprávnený započítať si Konečnú cenu nájmu na zloženú Kauciu. 
7.10 Prenajímateľ je oprávnený meniť Cenník Služieb, štruktúru aj výšku Cien ako aj Kaucie v závislosti od prevádzkových a obchodných podmienok na strane Prenajímateľa. 
7.11 Záujemca o Služby/ Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi Cenu dohodnutú v Zmluve a/alebo podľa Cenníka Služieb platného v čase uzatvorenia Zmluvy vrátane nákladov na doručenie Predmetu nájmu a zároveň je povinný zložiť Kauciu za Predmet nájmu. 
7.12 Jednotlivé platby za Služby je možné uskutočniť dobierkou v mieste odovzdania Predmetu nájmu (ktorá môže byť spoplatnená osobitnou sumou v zmysle Cenníka Služieb), dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby (ktorá môže byť spoplatnená osobitnou sumou v zmysle Cenníka Služieb), platbou prostredníctvom platobnej/ kreditnej karty cez platobné portály a brány alebo bezhotovostným prevodom na účet Prenajímateľa, uvedený v Potvrdení Objednávky. 
7.13 Platba vopred prevodom na účet. Ak si zvolíte platbu klasickým bankovým prevodom, automaticky vám na e-mail pošleme pokyny k úhrade platby. Po pripísaní platby na náš účet, obdržíte na ten istý e-mail potvrdenie o platbe. Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do piatich pracovných dní po Potvrdení Objednávky v opačnom prípade je možné považovať Objednávku za zrušenú. 
7.14 Platba platobnou kartou cez internet. Objednávka sa pri platbe kartou cez internet uhradí prostredníctvom platobnej brány po dokončení transakcie. Po pripísaní platby na náš účet, obdržíte na ten istý email potvrdenie o zrealizovaní platby. Tento úkon vykonáva náš automatizovaný systém. 
7.15 Záujemca o Služby/ Nájomca je povinný zložiť Kauciu najneskôr pri prevzatí Predmetu nájmu, ak nie ďalej v týchto VZP uvedené inak. V prípade, ak Záujemca o Služby/ Nájomca zaplatí Cenu alebo Kauciu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá suma pripísaná na účet Prenajímateľa. 
7.16 V prípade, ak Záujemca o Služby/ Nájomca nezaplatí Prenajímateľovi Cenu za Služby alebo nezloží Kauciu za Predmet nájmu v lehote dohodnutej v Zmluve, Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a požadovať vrátenie Predmetu nájmu ak už bol odovzdaný. Týmto nie sú dotknuté nároky Prenajímateľa na náhradu nákladov s vybavením Objednávky a zabezpečením doručenia Predmetu nájmu. 
7.17 Náklady spojené s montážou a vynášaním Predmetu nájmu nie sú zahrnuté v Cene Služieb a ani v zloženej Kaucii a Prenajímateľ tieto služby nie je povinný Záujemcovi o Služby/ Nájomcovi poskytnúť. 
7.18 V prípade neuhradenia Ceny za Služby a/alebo nezloženie Kaucie v lehote dohodnutej v Zmluve vzniká Prenajímateľovi nárok na úroky z omeškania vo výške vyplývajúcej z príslušných právnych prepisov, minimálne však vo výške 5% ročne z výšky omeškanej sumy plnenia.
7.19 V prípade platieb zo zahraničia sa Záujemca o Služby/ Nájomca zaväzuje uhradiť všetky náklady súvisiace so zahraničným prevodným príkazom, a to tak, aby suma pripísaná na bankový účet Prenajímateľa bola v plnej výške vyplývajúcej zo Zmluvy. 
7.20 Ak dôjde k zmene platenej Služby, bude Cena a/alebo Kaucia účtovaná v zmenenej sume odo dňa jej zverejnenia na Webe. 
7.21 Za obnovenie Objednávky alebo Služby, ktoré boli prerušené z dôvodov na strane Záujemcu o Služby/ Nájomcu, bude Prenajímateľom účtovaná suma stanovená v aktuálnom Cenníku Služieb. Záujemcovi o Službu/ Nájom bude obnovené poskytovanie Služby po pripísaní tejto sumy na bankový účet Prenajímateľa.  
7.22 Záujemca o Služby/ Nájomca je povinný celú sumu Kaucie zložiť Prenajímateľovi spôsobom dohodnutý v Zmluve najneskôr pri prevzatí Predmetu nájmu do užívania a túto udržiavať v plnej sume počas trvania Zmluvy. Zloženú Kauciu nie je Prenajímateľ počas trvania Zmluvy povinný vrátiť Nájomcovi.  
7.23 Zložená Kaucia slúži na krytie všetkých finančných nárokov Prenajímateľa majúcich pôvod v  Zmluve, z ktorými je Nájomca v omeškaní. V súlade s účelom, na ktorý je Kaucia určená, je Prenajímateľ oprávnený túto použiť v deň, v ktorý sa Nájomca dostal do omeškania so splnením nároku Prenajímateľa alebo v deň, v ktorý vznikol nárok na plnenie, na krytie ktorého Prenajímateľovi vyplýva nárok v zmysle Zmluvy a týchto VZP. Zložená Kaucia bude predovšetkým použitá Prenajímateľom na úhradu všetkých budúcich nárokov Prenajímateľa voči Nájomcovi zo Zmluvy, a to predovšetkým na úhradu splatných a neuhradených Cien za Služby, Konečnej ceny nájmu, Priebežnej ceny nájmu, odkupnej ceny Predmetu nájmu, za škodu spôsobenú na Predmete nájmu, za ktorú nesie zodpovednosť Nájomca, za nároky, ktoré vzniknú Prenajímateľovi voči Nájomcovi za neplnenie jeho povinností zo Zmluvy a z týchto VZP. Prenajímateľ má právo započítať všetky svoje nároky, ktoré mu vzniknú počas trvania Zmluvy ako aj po jej skončení voči Nájomcovi, a to automatickou operáciou bez súhlasu Nájomcu.
7.24 V prípade, že výška Kaucie počas trvania Zmluvy klesne pod jej pôvodnú sumu z dôvodu jej použitia Prenajímateľom v súlade zo Zmluvou a týmito VZP, je Nájomca túto povinný doplniť na základe písomnej výzvy Prenajímateľa do pôvodnej výšky, ak Prenajímateľ neurčí inak, a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy. V prípade nedoplnenia Kaucie na požadovanú sumu zo strany Nájomcu, Prenajímateľ má právo odstúpiť od Zmluvy a pozastaviť poskytovanie Služieb a dochádza k skončeniu Zmluvy a výpočtu Konečnej ceny nájmu.
7.25 Kauciu nie je možné vrátiť Nájomcovi skôr ako budú vysporiadané všetky nároky Prenajímateľa zo Zmluvy. Nespotrebovanú časť Kaucie môže Nájomca okamžite použiť na novú Objednávku na nový Predmet nájmu, a to v celej sume nespotrebovanej Kaucie. V prípade, že Nájomca nevyužije toto svoje právo do 30 dní odo dňa zániku Zmluvy alebo skôr oznámi Prenajímateľovi, že nemá záujem použiť zostatok Kaucie na novú objednávku, tento zostatok Kaucie bude premenený na menu EUR, resp. príslušnú menu v ktorej bola Kaucia pôvodne zložená a po odpočítaní poplatkov, daní a nákladov s tým spojených (max. v rozsahu 25% zostatku Kaucie)  Prenajímateľ vráti Nájomcovi do 60 dní odo dňa skončenia Zmluvy, a to platobnou cestou ako bola Kaucia zložená Nájomcom, ak Nájomca neskôr písomne neurčí iný spôsob vrátenia Kaucie.
7.26 Prenajímateľ vystaví na založenú Kauciu Nájomcovi doklad o prijatí Kaucie, ktorú zašle Nájomcovi elektronicky na emailovú adresu uvedenú v Objednávke a/alebo ju doručí Nájomcovi so schránky dokumentov v rámci konta Nájomcu pri jeho Registrácii na Webe a/alebo ju zašle Nájomcovi na jeho adresu uvedenú v Objednávke. 
7.27 Predmet nájmu nemusí byť Záujemcovi o Služby odovzdaný pokiaľ nedôjde k úhrade Ceny za Služby a zložení Kaucie za Predmet nájmu riadne a včas. Nebezpečenstvo škody na Predmete nájmu však prechádza na Záujemcu o Služby/ Nájomcu momentom ako mu je umožnené s Predmetom nájmu disponovať a manipulovať.  
7.28 Nájomca sa zaväzuje písomne oznámiť Prenajímateľovi  každú zmenu týkajúcu sa jeho účtovných a daňových údajov najneskôr do 10 dní odo dňa kedy táto zmena nastala. V opačnom prípade Nájomca v plnej výške zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti Prenajímateľovi vznikla.
 
8. UŽÍVANIE PREDMETU NÁJMU
 
8.1 Nájomca je oprávnený Predmet nájmu užívať po dobu trvania nájmu. S Predmetom nájmu môže Nájomca voľne nakladať, s výnimkou scudzenia, založenia, zaťaženia iným právom tretej osoby. Ak Nájomca dá Predmet nájmu do užívania tretej osobe zodpovedá za Predmet nájmu tak, ako by ho užíval sám. Vlastníctvom Predmetu nájmu na strane Prenajímateľa nie je dotknuté akýmkoľvek disponovaním s Predmetom nájmu zo strany Nájomcu. 
8.2 Nájomca je povinný sa o Predmet nájmu starať tak, aby na Predmete nájmu nevznikali žiadne škody, poškodenia, zničenia a aby nedošlo k strate a odcudzeniu Predmetu nájmu. 
8.3 Stav užívania a technický stav Predmetu nájmu je Nájomca povinný pravidelne, minimálne raz ročne k 15.02. každého roka trvania nájmu oznamovať písomne Prenajímateľovi, a to prostredníctvom formulára nachádzajúceho sa na Webe. Nesplnením tejto povinnosti vzniká na strane Prenajímateľa škoda, ktorú je oprávnený si Prenajímateľ nahradiť zo zloženej Kaucie, a to výške 10% hodnoty zloženej Kaucie za každé takéto porušenie zo strany Nájomcu. Prenajímateľ má právo si uplatniť náhradu škody voči Nájomcovi tak, že si sumu náhrady škody započíta voči nároku Nájomcu na vrátenie Kaucie.
8.4 Nájomca nemôže bez súhlasu Prenajímateľa vykonávať akékoľvek zásahy do Predmetu nájmu. Predmet nájmu môže užívať výlučne na účely, na ktoré je technicky určený a na miestach a za podmienok, ktoré nemôžu mať zásadný vplyv na technické vlastnosti Predmetu nájmu. 
8.5 Nevrátenie Predmetu nájmu pri skončení nájmu je závažné porušenie povinností Nájomcu a znamená neoprávnené užívanie Predmetu nájmu. Prenajímateľ má za čas neoprávneného užívania voči Nájomcovi nárok na náhradu škody vo výške rovnajúcej 2/365 hodnoty zloženej Kaucie za každý aj začatý takto užívaný deň Predmetu nájmu po skončení nájmu. Prenajímateľ má právo si uplatniť náhradu škody voči Nájomcovi tak, že si sumu náhrady škody započíta voči nároku Nájomcu na vrátenie Kaucie.      
 
9. ÚDRŽBA A OPRAVY PREDMETU NÁJMU
 
9.1 Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi Predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, inak na užívanie zodpovedajúce technickej povahe Predmetu nájmu. Prenajímateľ zodpovedá za to, že v takomto stave bude Predmet nájmu udržiavať po dobu 24 mesiacov odo dňa jeho odovzdania Nájomcovi, ak bude s Predmetom nájmu manipulované v súlade s jeho technickým určením a pokynmi výrobcu (ďalej len „Garančná doba“).
9.2 Prenajímateľ zodpovedá za vady Predmetu nájmu počas Garančnej doby len vo vzťahu k Predmetu nájmu, ktorý bol odovzdaný Prenajímateľom Nájomcovi, a to výlučne len v prípade ak bol Predmet nájmu používaný s kompatibilným príslušenstvom určeným na to výrobcom a zároveň bolo s Predmetom nájmu nakladané a bola vykonávaná starostlivosť o Predmet nájmu v súlade s návodom na užívanie vydaným výrobcom Predmetu nájmu.  
9.3 Nájomca je povinný pri prevzatí Predmetu nájmu tento riadne prezrieť a prípadné vady Predmetu nájmu oznámiť dopravcovi alebo bez zbytočného odkladu Prenajímateľovi, inak bude Nájomca musieť preukázať, že tieto vady vznikli na Predmete nájmu bez jeho zavinenia a majú povahu vady, ktorá vznikla samotnou výrobnou chybou Predmetu nájmu a nesie za ňu zodpovednosť Prenajímateľ. 
9.4 Nájomca je povinný oznámiť Prenajímateľovi alebo osobe poverenej Prenajímateľom každé poškodenie, nefunkčnosť, zničenie stratu alebo odcudzenie Predmetu nájmu, a to počas celej doby nájmu bez ohľadu na to či ešte trvá Garančná doba. V prípade, ak si Nájomca nesplní túto povinnosť je povinný nahradiť škodu Prenajímateľovi, ktorá vznikla v súvislosti s porušením tejto povinnosti. 
9.5 Nájomca je povinný počas doby nájmu, a to vrátane Garančnej doby, udržiavať Predmet nájmu v neporušenom stave zodpovedajúcom primeranému opotrebeniu v súlade s technickým určením Predmetu nájmu. Bežnú údržbu stanovenú návodom na užívanie Predmetu nájmu od výrobcu je povinný Nájomca uskutočňovať na Predmete nájmu na vlastné náklady, a to počas celej doby nájmu vrátane Garančnej doby. V prípade, že Nájomca nedodrží predpísané úkony a postupu pravidelnej údržby a starostlivosti o Predmet nájmu, Prenajímateľ môže od Zmluvy odstúpiť bez nároku Nájomcu na vrátenie Kaucie.  
9.6 Na vybavenie reklamácií počas Garančnej doby sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na Webe, resp. ak nie je uvedené inak tak týmito VZP. Reklamačný poriadok tvorí samostatný dokument, ktorý obsahuje podrobné vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri uplatňovaní zodpovednosti za vady Predmetu nájmu. Nájomca zakliknutím políčka pred odoslaním Objednávky potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok a tieto VZP riadne a úplne prečítal, porozumel im a súhlasí s nim v celom rozsahu a potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie vád Predmetu nájmu, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní opráv na náklady Prenajímateľa ak sa vyskytnú v Garančnej dobe a nesie za ne zodpovednosť Prenajímateľ. 
 
10. ZODPOVEDNOSŤ PRENAJÍMATEĽA
 
10.1 Prenajímateľ nie je zodpovedný za stratu, zničenie, odcudzenie alebo poškodenie Predmetu nájmu prenajatého Nájomcovi. Nebezpečenstvo v tomto smere prechádza na Nájomcu v čase odovzdania Predmetu nájmu Nájomcovi.
10.2 Prenajímateľ nie je zodpovedný ani za následne alebo nepriame straty a škody, vrátane straty ziskov aj keď vznikli následkom alebo v súvislosti s nájmom a používaním Predmetu nájmu. 
10.3 Prenajímateľ nesie zodpovednosť za vady Predmetu nájmu, ktoré vzniknú počas Garančnej doby na Predmete nájmu a výsledkom povahy Predmetu nájmu ich výrobnými chybami a neboli spôsobené neodborným a nešetrným používaním a manipulovaním na strane Nájomcu. 
10.4 Nájomca uvádza do prevádzky Predmet nájmu na vlastné riziko. Prenajímateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú Nájomcovi alebo tretej osobe na základe užívania Predmetu nájmu.  
 
11. ZODPOVEDNOSŤ NÁJOMCU
 
11.1 Nájomca zodpovedá za užívanie Predmetu nájmu v súlade s požiadavkami výrobcu a charakterom Predmetu nájmu. Nájomca zodpovedá za to, že Predmet nájmu nezaťaží právom tretej osoby, nescudzí, záložným právom, právom podnájmu ani ho nezverí do užívania osobe, o ktorej vie alebo musí vedieť, že Predmet nájmu nie je spôsobilá užívať dohodnutým spôsobom.
11.2 Nájomca zodpovedá za bežnú údržbu Predmetu nájmu a včasné opravy podľa postupov dohodnutých v týchto VZP. 
11.3 Nájomca zodpovedá za stratu, škodu, zničenie a odcudzenie Predmetu nájmu, okrem prípadov vylučujúcich zodpovednosť podľa príslušných právnych predpisov. Akékoľvek odcudzenia, straty, zničenia a poškodenia Predmetu nájmu nezbavujú Nájomcu povinnosti hradiť Ceny za Služby a zložiť a udržiavať v pôvodnej sume Kauciu. 
11.4 Nájomca je zároveň povinný a zodpovedný za to, že v prípade exekučných alebo iných podobných postihov upozorní na vlastníctvo Prenajímateľa a bezodkladne upovedomí Prenajímateľa o hroziacich a/alebo už zrealizovaných úkonoch v rámci exekučného alebo vykonávacieho konania voči Nájomcovi.  
 
12. TRVANIE ZMLUVY A JEJ UKONČENIE
 
12.1 Zmluva sa uzaviera na dobu 13 mesiacov odo dňa odovzdania Predmetu nájmu Nájomcovi a zloženia Kaucie, ak nie je ďalej v týchto VZP uvedené inak (ďalej len „Základná doba nájmu“). V rámci posledného 13. mesiaca trvania Zmluvy sa Nájomca môže rozhodnúť, či Zmluvu ukončuje a vtedy musí buď vrátiť Predmet nájmu Prenajímateľovi alebo si Predmet nájmu odkúpi za aktuálnu cenu Predmetu nájmu (AC).  
12.2 Základná doba nájmu sa vždy predlžuje o ďalších 13 mesiacov (ďalej len „Predĺžená doba nájmu“), ak Nájomca do uplynutia Základnej doby nájmu nevráti Predmet nájmu Prenajímateľovi a ani Predmet nájmu neodkúpi a zároveň oznámi alebo potvrdí Prenajímateľovi na základe jeho emailovej správy, že mieni ďalej pokračovať v trvaní Zmluvy. Rovnako sa predlžuje aj už Predĺžená doba nájmu. Maximálna doba nájmu však je 4 roky odo dňa uzavretia Zmluvy.
12.3 Ak Nájomca nesúhlasil s predĺžením Základnej doby nájmu alebo už Predĺženej doby nájmu v zmysle bodu 12.2. VZP je povinný vrátiť Predmet nájmu Prenajímateľovi.     
12.4 Pred uplynutím Základnej doby nájmu ako aj Predĺženej doby nájmu môže Zmluva zaniknúť nasledovne: 
a) zánikom Predmetu nájmu, jeho zničením, odcudzením, stratou alebo takým poškodením, že Predmet nájmu nie je schopný ďalšej riadnej prevádzky, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) písomnou výpoveďou Prenajímateľa alebo Nájomcu v jednomesačnej výpovednej lehote bez uvedenia dôvodu, 
d) odkúpením Predmetu nájmu zo strany Nájomcu za aktuálnu cenu Predmetu nájmu v čase skončenia Zmluvy (AC),  pričom podmienkou odkúpenia Predmetu nájmu je vysporiadanie Konečnej ceny nájmu, 
e) odstúpením od Zmluvy zo strany Prenajímateľa za podmienok uvedených v týchto VZP a vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov,
f) odstúpením od Zmluvy zo strany Nájomcu za podmienok uvedených v týchto VZP a vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov.
12.5 Prenajímateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, okrem zákonných dôvodov a dôvodov uvedených na inom mieste týchto VZP, aj v nasledovných prípadoch:
a) Nájomca je v omeškaní viac ako 15 dní s nahlásením technického stavu Predmetu nájmu alebo zmeny jeho identifikačných údajov, 
b) Nájomca je v omeškaní s platením nájomného za viac ako 2 po sebe idúce ročné obdobia,  
c) Nájomca je v omeškaní so zložením Kaucie alebo doplnením Kaucie v prípade jej vyčerpania, resp. čerpania, a to po dobu dlhšie ako 15 dní,  
d) Nájomca sa správa k Predmetu nájmu nezodpovedne tak, že hrozí na ňom škoda alebo vážne poškodenie, alebo trpí takéto užívanie Predmetu nájmu zo strany tretej osoby,
e) Nájomca porušil povinnosti pri údržbe a oprave Predmetu nájmu, 
f) Nájomca Predmet nájmu scudzil, dal do podnájmu, zaťažil ho právom tretej osoby, alebo vystavil nebezpečenstvu škody tým, že ho zveril do užívania nespôsobilej tretej osobe.   
12.6 Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj z dôvodu vyčerpania zásob, nedostupnosti Predmetu nájmu, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Predmetu nájmu dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Prenajímateľa vyplývajúcich zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný zabezpečiť a odovzdať Predmet nájmu Nájomcovi v lehote určenej týmito VZP alebo za cenových podmienok, ktoré sú uvedené na Webe. Prenajímateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Nájomcu a vrátiť mu už zaplatenú Cenu a zloženú Kauciu dohodnutú v Zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy a to prevodom na účet určený Nájomcom. 
12.7 Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Nájomca neprevzal Predmet nájmu do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol Nájomca povinný tento Predmet nájmu prevziať. 
12.8 Nájomca má právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia Predmetu nájmu, resp. začatia poskytovania Služby, a to doručením listu o odstúpení od Zmluvy Prenajímateľovi v uvedenej lehote, a to buď prostredníctvom pošty alebo elektronickou komunikáciou. Rovnaké právo má Nájomca v prípade, ak si Predmet nájmu objednaný prostredníctvom Webu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Prenajímateľa. 
12.9 Nájomca má právo v rámci tejto lehoty 14 dní Predmet nájmu rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ alebo internetovom obchode. Odskúšať však neznamená začať Predmet nájmu používať a následne ho vrátiť Prenajímateľovi. Predmet nájmu sa považuje za prevzatý Nájomcom okamihom, keď Nájomca alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti Predmetu nájmu, alebo ak sa: 
a) tovary objednané Nájomcom v jednej objednávke odovzdávajú oddelene, okamihom prevzatia Predmetu nájmu, ktorý bol odovzdaný ako posledný, alebo 
b) odovzdáva Predmet nájmu pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo 
c) Predmet nájmu odovzdáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého prevzatia Predmetu nájmu. 
12.10 Nájomca môže u Prenajímateľa uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od Zmluvy zaslaného na poštovú adresu alebo elektronickú adresu Obchodného zástupcu. Formulár na odstúpenie od Zmluvy je možné stiahnuť na Webe a je aj prílohou týchto VZP. 
12.11 Odstúpenie od Zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od Zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VZP musí obsahovať údaje v ňom požadované, a to najmä presnú špecifikáciu Predmetu nájmu, dátum objednania, meno a priezvisko Nájomcu - spotrebiteľa, adresa Nájomcu - spotrebiteľa, podpis Nájomcu - spotrebiteľa, spôsob, akým má Prenajímateľ vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Nájomca je odstúpením od Zmluvy povinný doručiť Obchodnému zástupcovi Predmet nájmu spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zložení Kaucie a zaplatení Ceny za Služby a pod. a podľa možnosti v originálnom balení. Pokiaľ Nájomca odstúpením od Zmluvy zasiela Obchodnému zástupcovi Predmet nájmu spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. (ďalej aj ako „Predmet nájmu“) na adresu podľa predchádzajúcej vety prostredníctvom pošty, môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“. Tovar zaslaný Nájomcom prostredníctvom služby s názvom „Balík na poštu“ a zásielky na dobierku Prenajímateľ nepreberá. Odporúčame Predmet nájmu poistiť. 
12.12 Ak Nájomca odstúpi od Zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so Zmluvou, od ktorej Nájomca odstúpil. 
12.13 Nájomca môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je nájom Predmetu nájmu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak Nájomca zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy. 
12.14 Po odstúpení od Zmluvy Prenajímateľ vráti Nájomcovi všetky platby, ktoré Nájomca preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy. Prenajímateľ však nie je povinný uhradiť Nájomcovi dodatočné náklady, ak si Nájomca zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prenajímateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Nájomca, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prenajímateľom. Platby budú Nájomcovi vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude Prenajímateľovi doručené oznámenie Nájomcu o odstúpení od Zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Nájomca použil pri jeho platbe Prenajímateľovi, ak Nájomca neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od Zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 
12.15 Prenajímateľ nie je povinný vrátiť Nájomcovi všetky platby podľa týchto VZP pred tým, ako mu je Predmet nájmu od Nájomcu vrátený alebo kým Nájomca nepreukáže zaslanie Predmetu nájmu späť Prenajímateľovi. Platby budú teda Prenajímateľom uhradené Nájomcovi až po doručení vráteného Predmetu nájmu späť na adresu Obchodného zástupcu uvedenú v týchto VZP alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Predmetu nájmu späť podľa toho, čo nastane skôr. 
12.16 V prípade, že Nájomca odstúpi od Zmluvy v zmysle týchto VZP a doručí Prenajímateľovi Predmet nájmu, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota Predmetu nájmu je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s Predmetom nájmu, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Predmetu nájmu, má Prenajímateľ voči Nájomcovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy Predmetu nájmu a uvedenia Predmetu nájmu do pôvodného stavu resp. Prenajímateľ má právo požadovať od Nájomcu preplatenie zníženia hodnoty Predmetu nájmu. Na tento účel môže Prenajímateľ uplatniť svoje nároky priamo odpočítaním sumy škody zo zloženej Kaucie a Nájomcovi vráti len o túto sumu zníženú Kauciu, ak nebola Kaucia spotrebovaná v celom rozsahu.   
12.17 Nájomca je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať späť alebo odovzdať Prenajímateľovi Predmet nájmu spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale. 
12.18 Pri odstúpení od Zmluvy, Nájomca znáša priame náklady na vrátenie Predmetu nájmu Prenajímateľovi/ Obchodnému zástupcovi alebo osobe poverenej Prenajímateľom na prevzatie Predmetu nájmu, a to aj v prípade ak Predmet nájmu nemožno vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením Predmetu nájmu nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti zásielky, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie Predmetu nájmu a od cien, za ktoré Nájomcom vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2 Eur do 150 Eur. 
12.19 V prípade, že Nájomca nesplní niektorú z povinností uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto článku týchto VZP, odstúpenie od Zmluvy nie je platné a účinné a Prenajímateľ nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto VZP Nájomcovi a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním Predmetu nájmu naspäť Nájomcovi. 
12.20 Nájomca nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je: 
a) poskytnutie Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Nájomcu a Nájomca vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby, 
b) poskytnutie Služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Prenajímateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy, 
c) prenájom Predmetu nájmu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Nájomcu, Predmetu nájmu vyrobeného na mieru alebo Predmetu nájmu určeného osobitne pre jedného Nájomcu, 
d) prenájom Predmetu nájmu, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) prenájom Predmetu nájmu uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 
f) prenájom Predmetu nájmu, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 
g) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby Predmetu nájmu, o ktoré Nájomca výslovne požiadal Prenajímateľa, 
h) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Nájomcu a Nájomca vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.
12.21 V prípade, ak Nájomca odstúpi od Zmluvy po tom, ako udelil výslovný súhlas s poskytnutím Služby ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi Cenu za Služby za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenie odstúpenia od Zmluvy. 
 
13. VRÁTENIE PREDMETU NÁJMU
 
13.1 Pri skončení Nájmu, najneskôr však do 30 dní odo dňa skončenia nájmu, je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu Prenajímateľovi a/alebo Obchodného zástupcovi a/alebo tretej poverenej osobe, a to v stave v akom bol prevzatý pri začatí nájmu s prihliadnutím na primerané opotrebenie. Nájomca je povinný Predmet nájmu vrátiť so všetkým, vrátane príslušenstva a všetkých súčasti Predmetu nájmu. 
13.2 V prípade, ak po uplynutí 4 rokov trvania nájmu Nájomca nevráti Predmet nájmu Prenajímateľovi, ani v dodatočnej mu poskytnutej lehote, inak v lehote 30 dní odo dňa uplynutia 4 rokov, dostáva sa Nájomca do neoprávneného užívania veci a stráca právo na vrátenie Kaucie v celom rozsahu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je pre prípad nevrátenia Predmetu nájmu po skončení nájmu dojednaná odkladacia podmienka vrátenia zloženej Kaucie Nájomcovi. Týmto nie je dotknutý nárok Prenajímateľa na náhradu škody.   
13.3 Predmet nájmu je Nájomca povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, vrátane originálneho obalu, v stave v akom ho prevzal.. 
13.4 Posúdenie kvality a kompletnosti Predmetu nájmu pri jeho vrátení je v kompetencii Prenajímateľa, Obchodného zástupcu alebo tretej osoby poverenej Prenajímateľom. V prípade, že Nájomca nie je spokojný s posúdením technického stavu vracaného Predmetu nájmu má právo požiadať Prenajímateľa o prehodnotenie tohto posúdenia, a to tak, že sa Predmet nájmu dá posúdiť odborne spôsobilej osobe, pričom náklady na toto odborné posúdenie hradí Nájomca pred tým, ako bude Predmet nájmu predložený na toto odborné posúdenie. O týchto nákladoch bude Nájomca vopred informovaný a nezloženie sumy nákladov je dôvodom odmietnutia odborného posúdenia.    
13.5 Nájomca je uzrozumený s tým, že pokiaľ sú súčasne so Službou poskytnuté darčeky, je darovacia zmluva medzi Prenajímateľom a Nájomcom uzatvorená s podmienkou, že v prípade odstúpenia Nájomcu od Zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Nájomca je povinný spolu s vráteným Predmetu nájmu vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. 
13.6 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie Predmetu nájmu náklady na dopravu pri vrátení Predmetu nájmu znáša Nájomca. 
13.7 Nájomca berie na vedomie, že pri skončení nájmu existuje možnosť postúpenia práv a povinnosti z končiacej Zmluvy na tretiu osobu za podmienok, ktoré budú zodpovedať hodnote Predmetu nájmu podľa jeho technického stavu veci a posúdení tohto technického stavu, pričom takto poskytnutá odplata za prevzatie práv a povinnosti z končiacej Zmluvy môže Nájomca využiť výlučne na poskytnutie ďalších Služieb od Prenajímateľa alebo ním určených tretích osôb. 
13.8 V prípade, ak dôjde k porušeniu povinností zo strany Nájomcu pri vrátení Predmetu nájmu tak, ako je uvedené v tomto článku, vzniká Prenajímateľovi nárok na náhradu škody vo výške zodpovedajúcej príslušnej sumy Kaucie zníženej o prípadný nárok Nájomcu na vrátenie zodpovedajúcej časti Kaucie v závislosti od technického stavu vráteného Predmetu nájmu a jeho príslušenstva. Vzniknutá náhrada škody na strane Prenajímateľa sa započítava na nárok Nájomcu na vrátenie zodpovedajúcej sumy Kaucie, a to jednostranným prejavom vôle Prenajímateľa, ktorý môže byť urobený buď vo forme konania alebo aj opomenutia konania vrátiť zodpovedajúcu sumu Kaucie v stanovenej lehote.   
 
14. VRÁTENIE KAUCIE A JEJ ZAPOČÍTANIE NA NÁROKY PRENAJÍMATEĽA
 
14.1 Peňažné prostriedky v zodpovedajúcej výške Kaucie budú vrátené Nájomcovi do 30 dní od vrátenia Predmetu nájmu. Kaucia sa vracia v sume po započítaní všetkých nárokov Prenajímateľa voči Nájomcovi podľa Zmluvy a týchto VZP.
14.2 Nájomca je povinný Prenajímateľovi pri vrátení Predmetu nájmu uviesť či má záujem o vrátenie Kaucie na bankový účet (v tom prípade uvádza aj číslo bankového účtu) alebo či bude suma čerpaná pre ďalšie Služby.
14.3 V prípade zániku Zmluvy ak Nájomca nevráti Predmet nájmu a ani neprejaví záujem o jeho odkúpenie celá suma zloženej Kaucie prepadá v prospech Prenajímateľa a táto kryje škody Prenajímateľa na Predmete nájmu. 
14.4 V prípade zániku Zmluvy ak si Nájomca neodkúpil Predmet nájmu za aktuálnu cenu Predmetu nájmu (AC) a predmet nájmu vráti Prenajímateľovi je mu suma Kaucie vrátená vo výške po odpočítaní 1,25 násobku aktuálnej ceny Predmetu nájmu (AC). Prenajímateľovi v tomto prípade vzniká nárok na náhradu nákladov na predaj a manipuláciu Predmetu nájmu. Suma AC sa určí postupom podľa bodu 7.2 týchto VZP. V prípade, ak Nájomca prejaví záujem o uzavretie novej Zmluvy na nový Predmet nájmu je mu suma vo výše 0,25 násobku aktuálnej ceny Predmetu nájmu (AC) a výška sumy vracanej Kaucie započítaná na zloženie Kaucie pri novej Zmluve.  
14.5 V prípade zániku Zmluvy a ak Nájomca neprejaví záujem o odkúpenie Predmetu nájmu a tento vráti ale tento bude vrátený ako nekompletný, či poškodený, Prenajímateľ má právo požadovať náhradu takto vzniknutej škody a túto odpočítať z Kaucie. Pre vrátenie nekompletného alebo poškodeného Predmetu nájmu platia nasledovné podmienky pre vyplatenie Kaucie Nájomcovi pri skončení nájmu: 
a) Ak je Predmet nájmu vrátený v kompletnom stave, so všetkým príslušenstvom a nepoškodený, teda je v 100% stave, vrátane príslušenstva, Nájomcovi vzniká nárok na vrátenie Kaucie v 100% zloženej výške. 
b) Ak je Predmet nájmu vrátený v kompletnom stave, so všetkým príslušenstvom a nepoškodený, teda je v 100% stave ale je vrátený bez plne funkčného príslušenstva, Nájomcovi vzniká nárok na vrátenie Kaucie v 75% zloženej výške. 
c) Ak je Predmet nájmu vrátený v kompletnom stave, so všetkým príslušenstvom avšak Predmet nájmu je bežne opotrebovaný, ale nepoškodený, teda v nie je 100% stave, ale je plne funkčný a funkčné a bežne opotrebované je aj príslušenstvo, Nájomcovi vzniká nárok na vrátenie Kaucie v 60% zloženej výške. 
d) Ak je Predmet nájmu vrátený v kompletnom stave, so všetkým príslušenstvom avšak Predmet nájmu je bežne opotrebovaný, ale nepoškodený, teda v nie je 100% stave, ale je plne funkčný a príslušenstvo je nefunkčné, Nájomcovi vzniká nárok na vrátenie Kaucie v 50% zloženej výške. 
e) Ak je Predmet nájmu vrátený v kompletnom stave, so všetkým príslušenstvom avšak Predmet nájmu je značne opotrebovaný, teda v nie je 100% stave, ale je čiastočne funkčný, Nájomcovi vzniká nárok na vrátenie Kaucie v 20% zloženej výške. 
f) Ak je Predmet nájmu vrátený v nekompletnom stave, bez príslušenstva, je nefunkčný, mechanicky poškodený, Nájomcovi nevzniká nárok na vrátenie Kaucie. 
 
15. Oznamovanie, doručovanie
 
15.1 Akúkoľvek informáciu, oznámenie, odstúpenie od Zmluvy alebo iné podanie Záujemcu o Služby/ Nájomcu, doručuje Záujemca o Služby/ Nájomca v listinnej forme na prevádzku Obchodného zástupcu, na adresu sídla Obchodného zástupcu, prípadne na inú adresu určenú pre účely doručovania takéhoto podania alebo na emailovú adresu Obchodného zástupcu alebo prostredníctvom Konta Nájomcu. Aktuálne kontakty Obchodného zástupcu sú dostupné na Webe a sú uvedené aj v bode 1.3. týchto VZP. Ak Záujemca o Služby/ Nájomca doručí podanie v inej ako listinnej forme alebo vo forme, ktorá vzbudzuje pochybnosti o obsahu a autenticite podania, môže ho Prenajímateľ požiadať o doručenie originálu najneskôr do 3 pracovných dní; na podania, ktoré neboli takto doplnené, sa neprihliada, ak nebolo dohodnuté inak.
15.2 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na inej ako listinnej forme doručovania, najmä elektronickej s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku, pri ktorých je písomná forma zachovaná a sú splnené podmienky právnych predpisov (najmä pri objednávaní Služieb a uzavieraní Zmluvy ako je predpokladané v týchto VZP).
15.3 Akúkoľvek informáciu, oznámenie, upomienku, faktúru, zálohovú faktúru, odstúpenie alebo iné oznámenie Prenajímateľa doručuje Prenajímateľ Záujemcovi o Služby/ Nájomcovi vždy s prihliadnutím na charakter oznámenia niektorým z nasledovných spôsobov:
a) doporučenou zásielkou na korešpondenčnú adresu uvedenú Nájomcom v Objednávke, ktorá sa považuje za doručenú dňom prevzatia Nájomcom. Ak nemožno zásielku z akéhokoľvek dôvodu takto doručiť, považuje sa za doručenú posledným dňom odbernej lehoty určenej na jej vyzdvihnutie po uložení u subjektu povereného doručovaním (napr. poštový́ podnik),
b) obyčajnou zásielkou na korešpondenčnú adresu uvedenú Nájomcom v Objednávke, ktorá sa považuje za doručenú na štvrtý́ deň po jej odoslaní,
c) prostredníctvom volania, SMS, faxom alebo e-mailom. Takáto správa sa považuje za oznámenú dňom jej odoslania na telefónne číslo Nájomcu, resp. e-mail. Za jej doručenie sa považuje dovolanie sa, uloženie správy do hlasovej schránky alebo tri márne pokusy o dovolanie sa. Oznámenie doručené prostredníctvom Konta Nájomcu na Webe, ak je jeho využívanie stranami dohodnuté, sa považuje za doručené dňom jeho sprístupnenia v portáli,
d) zverejnením na Internetovej stránke, na prevádzkových miestach alebo iným obdobným spôsobom, ktoré sa považuje za doručené okamihom jeho zverejnenia. Tento spôsob oznámenia sa nevzťahuje na upomienky, faktúry, výpovede a odstúpenia alebo iné právne úkony určené právnym predpisom,
e) iným vhodným spôsobom.
15.4 Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, kedy ju Nájomca odoprie prevziať alebo v ktorý je na zásielke vyznačená poznámka, že Nájomca sa odsťahoval, je neznámy alebo podobného významu a novú adresu Nájomca neoznámil. Zásielky sú doručované len v rámci tuzemska, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 
16. Príslušné právo a riešenie sporov
 
16.1 Na všetky vzťahy medzi Prenajímateľom a Záujemcom o Služby/ Nájomcom sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to v akom štáte sa Služba poskytuje a aký štátny príslušník je v postavení Odberateľa Služby, resp. Nájomcu. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v Zmluve a týchto VZP sa spravujú príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
16.2 Zmluvné strany budú všetky spory riešiť prednostne mimosúdnou cestou, rokovaním alebo dohodou. Ak nevyriešia spor mimosúdne, v prípade súdneho sporu je daná právomoc všeobecného súdu podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a ak nie je možné takto určiť súd je príslušný na prejednanie veci v prvom stupni Okresný súd Prešov, pokiaľ strany neuzatvorili osobitnú rozhodcovskú zmluvu.
16.3 Nájomcovia - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Nájomca - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nájomca - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Nájomca - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. 
 
17. Zmeny a platnosť VZP
 
17.1 Prenajímateľ má právo meniť a dopĺňať tieto VZP. Zmena alebo doplnenie VZP sa považuje za zmenu zmluvných podmienok. Prenajímateľ má právo zmeniť VZP, pričom zmenou zmluvných podmienok sa rozumie najmä úplná alebo čiastočná úprava, zmena alebo zrušenie Služby, vrátane jej kvality, rozsahu, štruktúry, ceny alebo inej podmienky (ďalej ako „zmena zmluvných podmienok“). 
17.2 Prenajímateľ je oprávnený́ uskutočniť zmenu zmluvných podmienok z dôvodu dojednaného v Zmluve alebo v ktorejkoľvek súčasti Zmluvy, alebo z niektorého z nasledovných dôvodov:
a) zmeny podmienok na trhu poskytovania Služieb,
b) zvýšenia nákladov Prenajímateľa súvisiacich s poskytovaním Služby,
c) zmeny inflácie,
d) zmeny marketingovej stratégie Prenajímateľa, spočívajúcej najmä zavedení, zmene alebo zrušení Služieb,
e) technologického vývoja Služieb,
f) legislatívnej zmeny s priamym alebo nepriamym dopadom na zmluvné podmienky (vrátane zmeny sadzby DPH alebo inej platby), alebo
g) vydania rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci (vrátane orgánov Európskych spoločenstiev), ktoré zakladá povinnosť alebo právo Prenajímateľa vykonať zmenu zmluvných podmienok.
17.3 Prenajímateľ bude pri oznamovaní zmeny VZP postupovať tak, že tieto zverejní na Webe a Nájomcom ich zašle do ich Konta Nájomcu pri registrácii.
17.4 Prenajímateľ je povinný́ oznámiť Nájomcovi podstatnú zmenu zmluvných podmienok, ktorá sa Nájomcu týka, najmenej jeden mesiac pred jej účinnosťou. Podstatnou zmenou zmluvných podmienok sa rozumie jednostranná zmena v neprospech Nájomcu týkajúca sa najmä zmeny ceny, zdroja a spôsobu výpočtu ceny za poskytovanú Službu, zmeny kvality poskytovanej Služby alebo zmeny času trvania Zmluvy vrátane minimálnych podmienok používania alebo trvania Služby, alebo zmena tých zmluvných podmienok, na ktorých sa Prenajímateľ a Nájomca písomne v Zmluve dohodli, že sa budú považovať za podstatné.
17.5 Za podstatnú zmenu zmluvných podmienok sa nepovažuje zmena, ktorá je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou právneho predpisu alebo rozhodnutím príslušného orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie. 
17.6 Ak Nájomca nesúhlasí s podstatnou zmenou zmluvných podmienok, má právo odstúpiť od Zmluvy bez sankcií, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia danej podstatnej zmeny. Uvedené nemá vplyv na vrátenie Predmetu nájmu a nároky v súvislosti s vracaním Kaucie a započítaním nárokov Prenajímateľa na Kauciu. 
17.7 V takomto prípade právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny zmluvných podmienok. Ak Nájomca neodstúpi od Zmluvy z dôvodu podstatnej zmeny zmluvných podmienok spôsobom a v lehote jedného mesiaca, má sa za to, že s danou podstatnou zmenou zmluvných podmienok súhlasí.
17.8 Informácie o iných zmenách zmluvných podmienok Prenajímateľ oznámi Nájomcovi niektorým zo stanovených spôsobov oznamovania podľa článku 15. týchto VZP najneskôr ku dňu účinnosti zmeny zmluvných podmienok, ak v osobitných prípadoch nevyplýva Prenajímateľovi povinnosť oznámiť danú zmenu skôr. Takáto zmena je účinná ku dňu uvedenému Prenajímateľom v oznámení o zmene zmluvných podmienok.
17.9 Na vzťah medzi Zmluvnými stranami, založený́ Zmluvou, sa počas celej doby uplatňujú VZP v ich aktuálnom znení. Zánik Zmluvy sa nedotýka účinnosti tých ustanovení VZP, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú pretrvať až do úplného vyrovnania nárokov zo Zmluvy, najmä o zodpovednosti za škodu, náhrade škody a sankciách, ustanovenia o voľbe práva.
17.10 Ak sa niektoré ustanovenie VZP stane neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti. Prenajímateľ nahradí dané ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov uvedených vo VZP pri zachovaní účelu a zmyslu daného ustanovenia.
17.11 VZP vydané Prenajímateľom strácajú platnosť a účinnosť vždy dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VZP vydaných Prenajímateľom. Všetky Zmluvy a iné dohody uzavreté pred účinnosťou nových VZP medzi Zmluvnými stranami a ktoré sa spravovali pôvodnými VZP, sa odo dňa účinnosti nových VZP riadia novými VZP a považujú sa za Zmluvy uzavreté podľa nových VZP.
17.12 Ustanovenia tejto časti sa rovnako uplatňujú aj na zmeny a platnosť Cenníka a prípadne osobitných zmluvných podmienok ak boli Prenajímateľom vydané, ak nie je uvedené inak. Platný a aktuálny Cenník je prílohou týchto VZP a je zverejnený aj na Webe. Zmeny v Cenníku sa zverejňujú na Webe. 
 
18. Prechodné a záverečné ustanovenia
 
18.1 Týmito VZP sa rušia a nahrádzajú všetky doteraz platné ustanovenia zmluvných podmienok, ktoré boli vydané Prenajímateľom alebo jeho právnym predchodcom či inou osobou, na ktorej miesto Prenajímateľ nastúpil do existujúcich právnych vzťahov týkajúcich sa nájmu (ďalej spolu len „Pôvodné podmienky“).
18.2 Časť práv a povinností uvedených v Pôvodných podmienkach, ktorá sa ruší týmito VZP a nebola výslovne nahradená v týchto VZP, sa odo dňa účinnosti týchto VZP spravuje tými ustanoveniami týchto VZP, ktoré sú im najbližšie.
18.3 Doterajšie zmluvné vzťahy, ktoré sa spravovali Pôvodnými podmienkami sa spravujú týmito VZP, ak Nájomca, resp. Odberatelia Služieb do 14 dní odo dňa čo im je prijatie týchto nových VZP oznámené prostredníctvom emailu, písomne neoznámia, že od Zmluvy odstupujú a nové VZP odmietajú. Odmietnutím nových VZP Zmluva automaticky zaniká. Neodmietnutím nových VZP Zmluva automaticky prechádza pod režim nových VZP. Odberateľ Služieb, ktorý odmietne nové VZP je povinný vrátiť Predmet nájmu Prenajímateľovi do 15 dní. Ak Predmet nájmu nevráti, tak ide o hrubé porušenie Zmluvy a vzniká Prenajímateľovi škoda vo výške zloženej Kaucie a preto Kaucia prepadá a Prenajímateľ prestáva poskytovať Služby Nájomcovi.
18.4 Tieto VZP nadobúdajú účinnosť vo vzťahu k Záujemcovi o Služby / Nájomcovi odoslaním Objednávky Prenajímateľovi. Záujemca o Služby/ Nájomca zaslaním Objednávky potvrdzuje, že si tieto VZP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.  
18.5 Tieto VZP sú vyhotovené primárne v slovenskom jazyku a v prípade, ak sú preložené do iného jazyka a vzniknú rozdiely v jazykových verziách, tak slovenská jazyková verzia je prioritná a právne záväzná.  
18.6 Tieto VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a informácie, práva a povinnosti uvedený v týchto VZP sú informáciami, právami a povinnosťami, ktoré sú poskytované Záujemcovi o Služby/ Nájomcovi pred tým ako odošle Objednávku. 
18.7 Neoddeliteľnými súčasťami týchto VZP sú ich nasledovné prílohy: Vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.  
 
 
 
 
Príloha č. 1 k VZP
Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
Meno, priezvisko, titul : ...................................................................................................... 
 
Adresa bydliska: ...................................................................................................... 
 
Telefónne číslo/ email: ...................................................................................................... 
 
(ďalej len ako „spotrebiteľ“) 
 
týmto odstupujem od Zmluvy uzavretej so spoločnosťou TEUMT LTD, organizačná zložka podniku, so sídlom Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,  identifikačné číslo: 52 027 872, (ďalej len ako „podnikateľ“). 

Adresa pre zaslanie tovaru (reklamácie, odstúpenie od zmluvy):
Turbado s.r.o., K. Světlé 2238/2, 370 04 České Budějovice, Česká republika
 
Spotrebiteľ týmto vracia podnikateľovi v lehote 14 dní tovary podľa nižšie uvedených údajov: 
 
Číslo objednávky a faktúry: ............................................................................. 
 
Dátum objednania (vystavenia faktúry): ............................................................................. 
 
Dátum prijatia tovaru: ............................................................................ 
 
Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru podľa ponuky): 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Spotrebiteľ vrátil výrobok v mieste osobného prevzatia: ....................................................... 
 
Dátum prevzatia výrobku pracovníkmi e-shopu : ................................... 
 
Výrobok bol doručený na adresu oprávnenej osoby podnikateľa touto prepravnou organizáciou: 
 
.......................................................................................................................................................
 
Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):    ........................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Podnikateľ je oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 
 
Prajem si vrátiť peniaze poštovou poukážkou na hore uvedenú adresu ................................................... 
 
Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: ................................................................................................ 
 
Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na stránke .................... v sekcii "Obchodné podmienky" v bode 12. a 13.  
Spotrebiteľ a podnikateľ svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov. 
 
V ..........................., dňa ..................., podpis spotrebiteľa .............................................. 
 
V ..........................., dňa ..................., podpis podnikateľa ..............................................