Prehlásenie o ochrane osobných údajov

 

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Preto spĺňame všetky zákonom uložené normy a predpisy a všetci naši zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi zákazníkov sú riadne vyškolení a poučení. Okrem dopravnej spoločnosti (UPS, GLS, GEBRUDER WEISS) distribučného skladu  (B2B JAN s.r.o.) a dodávateľskej spoločnosti (Turbado.eu Ltd) nikdy nezverejňujeme a neposkytujeme osobné údaje zákazníkov tretím stranám.
Vždy od Vás požadujeme len tie údaje, ktoré sú naozaj potrebné pre uskutočnenie predaja a doručenia produktov a služieb.  

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov


1. Prevádzkovateľ internetového systému www.turbado.sk

Turbado.sk s.r.o.
Šafáriková 39
08001 Prešov
IČO: 47646292
Prevádzkovateľ získava osobné údaje počas uskutočnenia objednávky tovarov a služieb na stránke www.turbado.sk.

 

2. Sprostredkovatelia, ktorým sú údaje poskytnuté

IN TIME s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31 342 621

GLS Slovakia s.r.o.
Lieskovská cesta 13
962 21 Lieskovec
IČO: 36 624 942

GEBRUDER  WEISS, s.r.o.
Dialničná cesta 20
903 01 Senec
IČO: 31 341 381

 

3. Sprostredkovatelia z krajín EU, ktorým sú údaje poskytnuté

Turbado.eu Ltd 
Suite 2, First Floor, Kenwood House
77A Shenley Road
Borehamwood WD6 1AG
United Kingdom

4. Účel spracovania osobných údajov

 • Vystavenie daňového dokladu – faktúry.
 • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru.
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.turbado.sk
 • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

5. Zoznam spracovaných osobných údajov

 • Meno a priezvisko
 • Adresa trvalého bydliska
 • Údaje pre doručenie
 • Meno a priezvisko príjemcu
 • Adresa doručenia
 • Telefónne číslo príjemcu
 • Kontaktné údaje pre komunikáciu so zákazníkom
 • Telefónne číslo.
 • Emailová adresa
 • Údaje získavané pri odovzdávaní tovaru
 • Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vedenia a riešenia reklamácií.

6. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú naozaj potrebné na dodanie objednaných tovarov a služieb a na vedenie zákazníckeho servisu. Pre úspešné spracovanie objednávky je zákazník povinný poskytnúť všetky požadované údaje.
 • Pri preberaní zaplateného tovaru je nutné prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi predložiť občiansky preukaz pre kontrolu totožnosti zákazníka.

7. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.
 • Zákazník je povinný preukázať svoju identitu pri odovzdávaní tovaru a pred podpisom zmluvy o prenájme tovaru.
 • Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje aktualizuje pred vytvorením nasledujúcej objednávky.
 • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), urobí tak iba so súhlasom dotknutej osoby, ktorá je tak tiež oboznámená s právami a povinnosťami uvedenými na stránke www.turbado.sk .
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
 • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
 • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
 • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré 
  sú predmetom spracúvania.
 • Likvidáciu jej osobných údajov
 • Zákazník si môže svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa do svojho účtu cez link v konfirmačnom emaili k objednávke.
 • Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 • Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 • Zákazník môže podať odvolanie emailom na adrese ahoj@turbado.sk, písomne alebo osobne v kancelárii (Šafárikova 39, Prešov).